Povinné lékařské prohlídky zaměstnanců

19.08.2013 21:11

Jelikož Vás stále častěji zajímají informace ohledně povinných zdravotních prohlídek zaměstnanců, uvádím mě známé základní info k této problamatice.....

 

Zaměstnavatel má povinnost zajistit vstupní lékařské prohlídky u všech pracovněprávních vztahů bez jakékoliv výjimky. To znamená, že se vstupní prohlídky vztahují jak na klasické pracovní poměry, tak i na dohody o provedení práce (DPP) nebo na dohody o pracovní činnosti (DPČ), či na různé zkrácené pracovní poměry.

 

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce (zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, § 59 odst. 1 písm. b).

Podle § 59 odst. 1 b)kona o specifických zdravotních službách, zajistí zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením:

 1. pracovního poměru,
 2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,
 3. vztahu obdobnému vztahu pracovněprávnímu  - aby mohl být daný vztah definován jako vztah obdobný pracovnímu poměru, musí být splněny tyto základní podmínky: musí se jednat o nepřetržitou činnost vykonávanou dle pokynů zaměstnavatele, na jeho náklady a v jeho prospěch. Ovšem zdaleka se nejedná jen o služební poměr. Pojem obdobný vztah“ je míněn např. pracovní vztah mezi členem družstva a družstvem, práce společníka společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty komanditní společnosti, nebo práce dlouhodobě uvolněného člena obecního zastupitelstva, případně jiné práce za odměnu. Z toho tedy plyne, že vstupní lékařské prohlídky by se měly týkat i společníků, komanditistů, předsedů představenstva apod

Jestliže se uchazeč dle uvedených podmínek nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, bude považován za osobu zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce.

 

Tam, kde se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují výhradně práce zařazené jen do kategorie první podle § 37 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., zák. o ochraně veřejného zdraví, se umožňuje, aby pracovnělékařské prohlídky, tedy prohlídky vstupní a prohlídky periodické, vykonávali registrující lékaři zaměstnanců nebo uchazečů o práci, a to vždy na žádost zaměstnavatele nebo budoucího zaměstnavatele. Ostatní, tj. zaměstnanci zařazení v druhé až čtvrté rizikové kategorii, musí využít služeb poskytovatele pracovnělékařské péče zaměstnavatele - na základě smlouvy (mezi zaměstnavatelem a lékařem).
Ostatní pracovnělékařské služby je zaměstnavatel povinen zajišťovat prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb na základě písemné smlouvy s poskytovatelem těchto služeb. Tím může být praktický lékař nebo specialista v oboru pracovního lékařství.

Co je riziková práce?

Jestliže se jedná o dohody konané mimo pracovní poměr, pak je prohlídka povinná při výkonu rizikových prací nebo pokud ji pro sjednaný druh práce vyžaduje jiný právní předpis (například lékařská prohlídka řidičů z povolání). Zaměstnavatel však může prohlídku s ohledem na § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce vyžadovat i v ostatních případech, protože nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Rizikovou prací, kterou se pro účely zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. Podrobně § 39 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Rozdělení do rizikových kategorií prací.pdf (49990)

 

Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku?

Podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Povinností zaměstnavatelů při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce je vybavit jej žádostí.

Žádost o provedení lékařské prohlídky.pdf (28447)

Vzor žádosti o provedení lékařské prohlídky.pdf (332209)

 

Dle § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách -  vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. To neplatí v případě, že se osoba ucházející se o zaměstnání s případným zaměstnavatelem dohodne jinak.

Preventivní lékařské prohlídky

Co se týče preventivních lékařských prohlídek, měly by být alespoň jednou za 5 let a také například při přeložení zaměstnance na jinou práci. Riziková povolání a nemoci z povolání upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
 

Druhy pracovnělékařských prohlídek

 • Vstupní prohlídka – provádí se u osob, které se ucházejí o zaměstnání, vždy před nástupem do zaměstnání, před uzavřením pracovní smlouvy. Vstupní prohlídka je nutná i u zaměstnanců, kteří přecházejí z jedné pozice do druhé (v rámci firmy), a jejichž nová pozice má vyšší zdravotní náročnost. Účelem vstupní zdravotní prohlídky je vyloučit z pracovního zařazení ty osoby, u kterých je možnost zhoršení jejich zdravotního stavu, poškození zdraví sama sebe či svých spolupracovníků.
 • Periodická prohlídka – provádí se v rozmezí 3 až 5 let (záleží na kategorizaci zaměstnanců), slouží k včasnému odhalení případného poškození zdravotního stavu zaměstnance vlivem práce či prostředí, ve kterém svou práci vykonává. Periodická prohlídka dále slouží k posouzení trvající způsobilosti k pracovní činnosti.
  • I. sk. 1x za 6 let, 1x za 4 roky u 50 let a více
  • II. sk. 1x za 4 roky, 1x za 2 roky u 50 let a více
  • II. a III. sk. 1x za 2 roky
  • IV. sk. 1x za rok
 • Mimořádná prohlídka – provádí se v případě, že má zaměstnavatel či sám zaměstnanec důvodné podezření na změnu zdravotní způsobilosti k práci.
 • Výstupní prohlídka – provádí se před ukončením pracovního poměru a má za úkol zjistit, zda došlo u zaměstnance k jakékoliv změně zdravotního stavu jako následek pracovní činnosti.
 • Následná prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu, a to i po ukončení pracovního poměru, pokud je práce takového druhu, kdy hrozí změna zdravotního stavu až za nějakou dobu po ukončení činnosti. Důvodem je především zajištění včasné potřebné zdravotní péče.

Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode