Povinnost komunikace se správcem daně elektronicky

03.01.2015 21:05

Zdroj: www.financnisprava.cz

Kdo je nově povinnen učinit podání pouze elektronicky

Daňový subjekt nebo jeho zástupce, který má zpřístupněnu datovou schránku

nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou

auditorem.

Jaké podání musí učitnit elektronicky?

- Přihláška k registraci

- Oznámení o změně registračních údajů

- Řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání

- Hlášení a vyúčtování

Jak lze učinit podání elektronicky?

Datová zpráva musí být správci daně odeslána ve stanoveném formátu

a struktuře, a to:

- Prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu

  s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do

  jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem

nebo

- Prostřednictvím datové schránky

Sankce při nesplnění povinnosti

Za nedodržení povinné elektronické formy správce daně uloží pokutu

ve výši 2 000,- Kč. V případě, že tím daňový subjekt závažně ztěžuje správu

daní, může mu být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč.

 

Stávající okruh subjektů, povinných komunikovat s finanční správou elektronicky, se tím rozšíří. Například od počátku

roku 2014 povinně elektronicky podávají svá daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení včetně příloh,

přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů, všichni plátci DPH. Výjimku tvoří pouze plátci

DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců

nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Povinná elektronická komunikace se správcem daně se vztahuje mimo jiné také na všechny plátce DPH bez rozdílu,

pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge

a souhrnného hlášení.

 

Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode